General terms & conditions

Algemene Voorwaarden.
Artikel 1.- Bindende kracht
Onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, van
toepassing op alle prijsoffertes van Almac NV aan haar klanten, alle bestellingen van de klant
en op alle overeenkomsten tussen Almac NV en de klant.
Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze
algemene voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van Almac NV,
moeten, opdat ze aan Almac NV tegenstelbaar zouden zijn, door Almac NV schriftelijk
bevestigd worden. Enkel de personen die blijkens bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen, zijn gerechtigd een
eventuele afwijking toe te staan.
Artikel 2.- Levering en aanvaarding
De offertes van Almac NV, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden
slechts bij wijze van inlichting en binden Almac NV op generlei wijze. Elke bestelling van de
klant bindt de klant; evenwel zal Almac NV slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging
van deze bestelling door Almac NV. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging dienen
door de klant schriftelijk bekend te worden gemaakt uiterlijk binnen de twee (2) dagen na de
orderbevestiging.
Elke annulering van een bestelling bij Almac NV dient schriftelijk te geschieden, en mits
forfaitaire vergoeding van veertig ten honderd (40%) van de waarde van de bestelling,
onverminderd het recht van Almac NV haar werkelijk geleden schade op de klant te verhalen.
De leverings- en behandelingstermijnen zijn louter indicatief en geenszins bindend, tenzij het
tegendeel schriftelijk overeengekomen werd.
Klachten betreffende de levering zoals, doch niet beperkt tot, non-conformiteit en zichtbare
gebreken, zal de klant binnen de achtenveertig (48) uur na levering schriftelijk en
gemotiveerd melden op de maatschappelijke zetel van Almac te 2110 Wijnegem, Blikstraat 4.
Eventuele verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de vaststelling ervan bij aangetekend
schrijven gemeld te worden.
Alle leveringen geschieden ex-works. Transportkosten en risico’s zijn voor rekening van de
klant.
De klant is verantwoordelijk voor de onmiddellijke aflading van de geleverde goederen, en
draagt het risico hiervan.
Artikel 3.- Aansprakelijkheid
Almac NV heeft het recht haar verbintenissen op te schorten en/of overeenkomsten ten laste
van de klant van rechtswege te ontbinden, onder meer in navolgende gevallen:
- ingeval van wanprestatie van de klant, zoals het niet tijdig betalen van een deel of het
geheel van de prijs en het in gebreke zijn van de klant om goederen af te halen;
- ingeval van ontbinding of vereffening van de klant of indien de klant zijn
beroepsactiviteiten staakt;
- ingeval van faillissement, WCO-procedure of enig ander feit dat aantoont dat het
krediet van de klant aan het wankelen is gegaan.
Ingeval van ontbinding ten laste van de klant heeft Almac NV van rechtswege recht op
betaling door de klant van de volledige prijs met conventionele intresten en conventioneel
schadebeding zoals bepaald in artikel 4, onverminderd andere rechten van Almac NV, zoals
onder meer het recht op een hogere bewezen schadevergoeding.
Enkel schriftelijk door Almac NV gegeven adviezen en waarborgen zijn tegenstelbaar aan
Almac NV. Elke eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen en elke eventuele
garantieplicht van Almac NV vervalt indien de gebruiksaanwijzing niet correct werd
opgevolgd, indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld door de klant, indien de
Algemene voorwaarden Almac NV
goederen werden gewijzigd door de klant, of indien de klant de gebruikelijke bestemming van
de goederen heeft gewijzigd.
Elke tekortkoming van Almac NV wordt enkel in natura hersteld, door herstelling of
vervanging van de gebrekkige geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder
dat Almac NV daarnaast tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.
Ingeval Almac NV het goed zelf bij een derde heeft betrokken, zal de mogelijkheid tot
herstelling in natura afhangen van de voorwaarden van die derde. Indien Almac NV een
garantie geeft met betrekking tot bij derde betrokken goederen, zal haar garantieplicht in elk
geval niet verder strekken dan de garantie die zij zelf van die derde verkregen heeft.
Almac NV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en
onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van Almac NV. Almac NV zal nooit
aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies,
vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken.
In geen enkel geval zal de gehoudenheid van Almac NV hoger kunnen zijn dan de helft van
het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte
goederen en/of geleverde diensten.
Artikel 4.- Betalingsmodaliteiten
Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn exclusief BTW behoudens andere vermelding.
Betaling van de facturen moet gebeuren op het rekeningnummer van Almac NV, kosten ten
laste van de klant, contant en zonder korting, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.
Almac NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in het
toepasselijk BTW-tarief.
Alle facturen zijn betaalbaar acht (8) dagen na factuurdatum. Almac NV behoudt zich
evenwel het recht voor, zo zij dit nodig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
factuur te eisen.
De niet-betaling op de vervaldag van één (1) factuur maakt de op dat moment nog niet
vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Almac NV
zich het recht voor eventuele bestellingen op te schorten tot aan de integrale betaling van de
achterstallige facturen.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intrest tegen de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank met
zich mee, vermeerderd met tien ten honderd (10%).
Bovendien wordt ingeval van niet-betaling op vervaldag de factuur van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van tien ten honderd (10%),
met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00), onverminderd het recht van
Almac NV om haar werkelijk geleden schade te eisen.
Artikel 5.- Eigendomsvoorbehoud
Zolang de geleverde goederen niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van Almac
NV, zelfs na bewerking of incorporatie door de klant.
De klant mag goederen die ressorteren onder dit eigendomsvoorbehoud uitsluitend
doorverkopen mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Almac NV en expliciet
mededeling van het eigendomsrecht van Almac NV aan de derde-koper.
Een dergelijke doorverkoop heeft tot gevolg dat de factuur onmiddellijk en integraal
opeisbaar wordt.
Artikel 6.- Overmacht
Almac NV zal in geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte onder het personeel van
Almac NV, werkstaking, lock-out, bedrijfsstoornis, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie
van het vervoersapparaat, oorlog, of tekortkoming vanwege de leveranciers en transporteurs
van Almac NV, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de
overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes (6) maanden duurt, de
Algemene voorwaarden Almac NV
overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Almac NV in één van beide gevallen
aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit voor de klant of
derden.
Artikel 7.- Bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement van de maatschappelijke zetel van Almac NV bevoegd, onder voorbehoud van
het recht van Almac NV om het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank van haar
keuze. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Artikel 8.- Geldigheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of
bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden
en/of de overeenkomst.

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »